EUR
LTL

Bendrosios paskolos sutarties sąlygos.

1. Sutartyje vartojami terminai.

Bendrosios sąlygos – šios UAB „SOHO GROUP“ paskolos sutarties sąlygos;

Paskolos davėjas – UAB „SOHO GROUP“ registracijos numeris 302623999, juridinis adresas: Kalvarijų 125, LT-08221 Vilnius, kurios pagrindinė kryptis – kreditavimo paslaugų teikimas;

Paskolos gavėjas – Paskolos davėjo nustatytus kriterijus atitinkantis veiksnus fizinis asmuo, kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje, ir kuris siekia sudaryti ar sudaro Paskolos sutartį su

Paskolos davėju asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

Paskola – pinigų suma, kurią Paskolos davėjas, remiantis Bendrosiomis sąlygomis, paskolina Paskolos gavėjui;

Sutartis - Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo Bendrosiose sąlygose nustatytu būdu ir tvarka sudaryta Paskolos sutartis;

Paskolos paraiška – Bendrųjų sąlygų 3.2. ar 3.6. punkte nustatyta forma ir tvarka išreikštas Paskolos gavėjo noras gauti Paskolą iš Paskolos davėjo, remiantis Bendrosiomis sąlygomis;

Paskolos gavėjo registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį asmuo, norintis tapti registruotu www.sohocredit.lt vartotoju, privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti savo tapatybę ir išreikšdamas sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Registracijos mokesčio dydis, kurį nustato Paskolos davėjas, nurodomas interneto svetainėje. Registracijos mokesčio mokėjimo duomenis Paskolos davėjas naudoja asmens, norinčio gauti Paskolą, tapatybei nustatyti ir jis nėra grąžinamas, nepriklausomai nuo to, ar šiam asmeniui yra suteikiama Paskola ar ne. Paskolos palūkanos – Paskolos davėjo pasiūlytas ir Paskolos gavėjo patvirtintas mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Paskolos davėjui už naudojimąsi Paskola. Šioje Paskolos sutartyje naudojami terminai - Paskolos suteikimo komisija ir Paskolos palūkanos – turi tą pačią reikšmę.

Metinė palūkanų norma - palūkanų norma, išreikšta fiksuotu procentų dydžiu, kasmet taikomu išmokėtai Paskolos daliai.

Paskolos termino pratęsimas – Paskolos termino pailginimas 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamas nuo nustatytos paskutinės Paskolos grąžinimo dienos Vartojimo paskolos gavėjui sumokėjus Vartojimo paskolos termino pratęsimo mokestį.

Pratęsimo mokestis – mokestis, kurį Paskolos gavėjas sumoka už Paskolos termino pratęsimą.

Bankas – Lietuvos Respublikoje registruota kredito įstaiga ar užsienio valstybės banko filialas, kuriam išduotas kompetentingos šalies įstaigos leidimas kredito įstaigos veiklai ar kitoje valstybėje narėje registruotas bankas ar jo filialas, kuris Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka pradėjo teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje;

Paskolos davėjo sąskaita – Paskolos davėjo banko sąskaita, kuri nurodyta Svetainėje ar Paskolos gavėjui nusiųstoje Sąskaitoje;

Svetainė – Paskolos davėjo internetinė svetainė adresu: www.sohocredit.lt, kurioje Paskolos gavėjas elektroniniu būdu registruojasi ir sutinka su Bendrosiomis sąlygomis, sudarydamas Paskolos sutartį;

Slaptažodis – unikali skaičių ir raidžių kombinacija, kurią Paskolos gavėjas registracijos proceso metu savarankiškai sukūrė, kurį pasitelkęs Paskolos gavėjas patvirtina savo tapatybę, Bendrosiose sąlygose nustatytu būdu ir tvarka pateikdamas Paskolos paraišką iš Paskolos gavėjo registracijos metu nurodyto mobiliųjų ryšių operatoriaus paskirto prieigos numerio, ir kurios Paskolos gavėjas negali atskleisti ir perduoti nei vienam trečiajam asmeniui;

Šalys – Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas abu kartu vadinami Šalys;

Sąskaita – Paskolos davėjo paruošta sąskaita Paskolai grąžinti ir Paskolos skyrimo palūkanų normai sumokėti, turinti savo identifikacijos numerį, kurį Paskolos gavėjas turi nurodyti paskolos grąžinimo momentu.

2. Sutarties teisinis pagrindas

2.1. Papildomai prie šios sutarties Šalių teisės ir prievolės yra nustatytos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, kuriais reguliuojami klausimai distancijos ir vartotojų kreditavimo sutarčių atžvilgiu, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso aktus bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymo numatytus reikalavimus.

2.3. Paskolos sutartis ir Bendrosios sąlygos, kokios paskelbtos Svetainėje paskolos teikimo momentu, įsigalioja tuo momentu, kai Paskolos gavėjas nusiunčia Paskolos paraišką Paskolos davėjui ir Paskolos davėjas ją gauna ir apskaičiuoja paskolą Paskolos gavėjui.

3. Paskolos paraiška.

3.1. Paskolą gali gauti fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 ir ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus, kurio nuolatinė deklaruota gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, kuris turi pastovias mėnesines pajamas bei atsiskaitomąją sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje registruotame banke. Paskolos gavėjas turi atitikti ir kitus Bendrosiose sąlygose nustatytus reikalavimus ir turi vykdyti Bendrąsias sąlygas.

3.2. Paskolos gavėjas norėdamas gauti paskolą, internetinėje svetainėje www.sohocredit.lt užpildo paraiškos anketą, užpildydamas visas joje nurodytas skiltis. Visa nurodyta informacija, kurią Paskolos gavėjas pateikia Paskolos davėjui, turi būti teisinga. Paskolos gavėjas suvokia teisines pasekmes dėl neteisingos informacijos teikimo. Paskolos gavėjas sutinka perduoti Paskolos davėjui tvarkyti Paskolos paraiškoje nurodytus duomenis apie Paskolos gavėją.

3.3. Užpildęs paraiškos anketą, Paskolos gavėjas gauna savo vartotojo ID, kurio dėka nustatoma jo tapatybė.

3.4. Norėdamas patvirtinti paskolos sumą, kurią Paskolos gavėjas nori pasiskolinti iš Paskolos davėjo, Paskolos gavėjas:

3.4.1 iš telefono numerio, kurį nurodė paraiškos anketoje, išsiunčia trumpąją žinutę su tekstu numeriu 1394 (vienos trumposios žinutės kaina (EUR 0,14 (0,50 LTL)) raidžių rinkinį atskirdamas tarpu tokia seka: SOHO slaptažodis suma dienos. Pavyzdys: SOHO abc123 500 14.

3.4.2 arba prisijungęs prie savo profilio tinklalapyje pateikia paraišką internetu, patvirtindamas paraišką patvirtinimo kodu išsiųstu į registracijos metu nurodytą telefono numerį.

3.5. Gavęs Paraišką, vadovaudamasis Paskolos davėjo taikoma mokumo vertinimo tvarka, Paskolos davėjas įvertina Paskolos gavėjo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Paskolos sutarties sudarymo su Paskolos gavėju ir informuoja apie tai Paskolos gavėją nusiųsdamas pranešimą trumpąja žinute. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Paskolos davėjas apie tai informuoja Paskolos gavėją ir, jei to pageidauja Paskolos gavėjas, nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas.

3.6. Registruodamasis Paskolos gavėjas iš savo banko sąskaitos perveda į Paskolos davėjo nurodyto banko sąskaitą mokestį EUR 0,01 (0,01 LTL) (vieną centą) už anketos peržiūrėjimą. Paskolos gavėjas privalo nurodyti, kad mokestis negrąžinamas. Atliekant tai, kaip nurodyta šiame punkte: mokėjimo paskirtis - „Tvirtinu kliento IDxxx, sutinku su UAB "Soho Group" sutarties sąlygomis”, Paskolos gavėjas sutinka perduoti Paskolos davėjui tvarkyti dėl Paskolos palūkanų normos transakcijos tapusius pasiekiamais duomenis apie Paskolos gavėją.

3.7. Registracijos metu Paskolos gavėjas nurodo savo sukurtą Slaptažodį, kurį pasitelkęs Paskolos gavėjas galės patvirtinti savo tapatybę pakartotinai.

3.8. Paprašius Paskolos antrą ar kitus kartus, jei Paskolos paraiškoje nurodyti duomenys nuo Paskolos pirmo karto paraiškos nebuvo pakeisti:

3.8.1 nusiunčia Paskolos paraišką trumpąja žinute Paskolos davėjui telefono numeriu 1394 (vienos trumposios žinutės kaina (EUR 0,14 (0,50 LTL)) raidžių rinkinį atskirdamas tarpu tokia seka: SOHO slaptažodis suma dienos. Pavyzdys: SOHO abc123 250 14.

3.8.2 arba prisijungęs prie savo profilio pateikia pakarotiną paraišką internetu, įvedęs gautą telefonu patviritnimo kodą.

3.9. Jei Paskolos paraiškoje bet kurie nurodyti duomenys nuo Paskolos pirmo karto paraiškos buvo pakeisti, Paskolos gavėjas privalo užpildyti Paskolos paraišką Svetainėje pagal Bendrųjų sąlygų 3.2., 3.3 ir 3.5. punkte nustatytą tvarką.

3.10. Jei bet kuri Paskolos gavėjo informacija, kuri buvo pateikta Paskolos paraiškoje, pasikeitė, tai iki sutarties visiško įvykdymo Paskolos gavėjas privalo raštu pranešti apie tai Paskolos davėjui per 5 dienas po atitinkamų pasikeitimų įsigaliojimo.

3.11. Paskolos davėjas, Sprendimą skirti Paskolą praneša Paskolos gavėjui po to, kai gauna visą būtiną informaciją, kuri nurodyta sutarties 3.2, 3.2 ir 3.5. p. Paskolos davėjas sprendimą skirti Paskolą Paskolos gavėjui nusiunčia anketoje nurodytu mobiliojo telefono numeriu.

3.12. Pateikdamas Paskolos paraišką, Paskolos gavėjas patvirtina: kad nėra pažeisti bet kurie kiti kreditiniai įsipareigojimai ar pradelsti mokėjimai, kurie galėtų turėti įtakos jo mokumui; kad yra mokus, o Paskolos gavėjo laisvosios pajamos per paskolos laikotarpį yra pakankamos prašomos paskolos sumai padengti; kad Paskolos gavėjui nėra žinoma jokių aplinkybių, galinčių neigiamai paveikti jo mokumą sutarties galiojimo metu.

3.13. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paskolos paraiškoje pateikta informacija yra teisinga. Siekdamas užtikrinti Sutarties vykdymą ir susisiekti su Paskolos gavėju, Paskolos davėjas turi tvarkyti Paskolos davėjo žinioje esamus Paskolos gavėjo asmens duomenis (bet kuri informacija, kurią Paskolos gavėjas pateikė Paskolos davėjui, prisijungdamas prie Paskolos davėjo paslaugų, ar kuri Paskolos davėjui tapo pasiekiama dėl sutartinių įsipareigojimų kūrimo ir jų vykdymo).

4. Sutarties sudarymas

4.1. Bendrųjų sąlygų 3.2., 3.3. ir 3.5. punkte nustatytu būdu ir tvarka nusiųsta Paskolos paraiška patvirtina, kad Paskolos gavėjas susipažino su Bendrosiomis sąlygomis, jos atitinka Paskolos gavėjo norą. Paskolos gavėjas paprašo Paskolos davėją nedelsiant po Sprendimo priėmimo dėl Paskolos teikimo pradėti Paskolos sutarties įsipareigojimų vykdymą, tai yra, pervesti į Paskolos gavėjo Paskolos paraiškoje nurodytą kredito įstaigos sąskaitą nustatyto dydžio Paskolos sumą.

4.2. Prašant Paskolos antrą ir kitus kartus Bendrųjų sąlygų 3.3. punkte nustatytu būdu ir tvarka, Paskolos gavėjas nusiunčia Paskolos davėjui slaptažodį. Trumposios žinutės su slaptažodžiu gavimas patvirtina Paskolos gavėjo norą pakartotinai kurti teisinius santykius su Paskolos davėju.

4.3 Paskolos davėjas turi teisę atsisakyti suteikti Paskolą Paskolos gavėjui, jeigu prieš Paskolos išmokėjimą

paaiškėja, kad:

4.3.1. Paskolos gavėjas Paskolos davėjui pateikė klaidingą informaciją apie save, savo mokumą ar

kitas reikšmingas aplinkybes; arba

4.3.2. Paskolos gavėjo finansinė padėtis pablogėjo taip, kad iškilo grėsmė, jog Paskolos gavėjas

nesugebės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį; arba

4.3.3. Jeigu Paskolos davėjo pasirinktos skolų išieškojimo bendrovės, ar bet kokio kito

kreditingumo informacijos teikėjo, ar asmens, tvarkančio jungtines skolininkų duomenų

rinkmenas, ar viešojo registro duomenimis Paskolos gavėjas turi įsipareigojimų Tretiesiems

asmenims, kurie nebuvo tinkamai ar laiku įvykdyti, arba

4.3.4. Paskolos gavėjas neatitiko Paskolos davėjo nustatytų reikalavimų, t. y.:

4.3.4.1. Paskolos besikreipiantis asmuo oficialiai niekur nedirba ir neturi kitų pastovių, oficialių

pajamų;

4.3.4.2. yra jaunesnis kaip 18 metų arba vyresnis negu 65 metų amžiaus;

4.3.4.3 yra neveiksnus asmuo;

4.3.4.4. neturi Lietuvos Respublikos pilietybės;

4.3.4.5. turi skolų, kurios skelbiamos viešose skolininkų duomenų bazėse;

4.3.4.6. nustatytas aukštas kreditingumo reitingas.

4.4. Jei Paskolos davėjas sutinka suteikti Paskolą Paskolos gavėjui, Paskolos davėjas informuoja Paskolos gavėją apie Sprendimą skirti Paskolą, nusiųsdamas patvirtinimą trumpąja žinute Paskolos gavėjo Paskolos paraiškoje nurodytu mobiliojo telefono numeriu ir pervedant Paskolą Paskolos gavėjui Bendrųjų sąlygų 5.2. punkte nustatytu būdu ir tvarka. Šiame punkte minėtos trumposios žinutės negavimas neturi įtakos Sutarties galiojimui.

5. Paskolos dydis ir išdavimas

5.1. Paskolos gavėjas panaudoja suteiktą Paskolą, remdamasis savo nuožiūra ir norais.

5.2. Paskolos davėjas suteikia Paskolą Paskolos gavėjui, pervesdamas ją į Paskolos gavėjo banko sąskaitą, iš kurios Paskolos gavėjas sumokėjo registracijos mokestį Paskolos davėjui.

5.3. Paskolos suteikimo diena laikoma diena, kurią Paskolos davėjas padarė Paskolos sumos pavedimą į Paskolos gavėjo Bendrųjų sąlygų 5.2. punkte minėtą banko sąskaitą.

6. Paskolos palūkanų normos

6.1. Už Paskolos suteikimą yra mokamos nustatyto dydžio Palūkanos, kurios nurodomos interneto svetainėje. Kiekvienos išmokėtos Paskolos atveju yra mokamos atskiros Palūkanos, priklausančios nuo Paskolos sumos ir kokio ilgio laikotarpiui imama Paskola. Jokie kiti mokesčiai už Paskolą nėra mokami.

6.2. Bendros vartojimo Paskolos kainos metinė norma (toliau – Bendra norma) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ir Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarime Nr. 82 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (2011-03-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 347 patvirtinta redakcija) nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

6.3. Bendra vartojimo Paskolos kaina - (toliau – Bendra kaina) yra apskaičiuojama sudedant Paskolos kainą, Paskolos suteikimo komisijos mokestį, registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas suteikiant Paskolą pirmą kartą. Antrą ir kitus kartus registracijos mokestis nėra taikomas.

6.4. Paskolos davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo teises pagal Sutartį (įskaitant bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų Paskolos gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos) nėra įskaičiuojamos į Bendrą sumą ir, jei Paskolos davėjas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos atskirai.

6.5. Paskolos gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus Paskolos gavėjo pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimus nėra įskaičiuojami į Bendrą kainą.

6.6. Paskolos gavėjas patvirtina, kad supranta ir suvokia galimą Paskolos valiutos kurso svyravimų riziką – dėl to gali būti padidinti Paskolos skyrimo palūkanų mokestis. Jei šios Sutarties galiojimo metu Lietuvos Banko nustatyta Paskolos valiutos vertė euro atžvilgiu sumažinama, tai nuo oficialiai nustatytos Paskolos valiutos vertės sumažinimo momento automatiškai didinama Paskolos skyrimo palūkanų norma už sumą, kuri apskaičiuojama, Paskolos ir kitų Paskolos sutartyje nustatytų įmokų bendrą sumą padauginant iš procentų tokio dydžio, kokiu sumažėjo Paskolos valiutinė vertė euro atžvilgiu. Šiuo atveju Paskolos davėjas nusiunčia Paskolos gavėjui raštu pranešimą, kuriame nurodomi padidinti Paskolos skyrimo komisiniai.

7. Paskolos grąžinimas

7.1. Paskolos gavėjas grąžina Paskolos davėjui paskolos palūkanas tuo pačiu metu, kaip ir Paskolą.

7.2. Paskolos terminas pradedamas skaičiuoti Paskolos išdavimo dieną.

7.3. Paskolos gavėjas grąžina Paskolą ir paskolos palūkanas pavedimu į Paskolos davėjo išduotoje sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą 7.1. punkte minėta tvarka. Paskolos gavėjo įmokos laikomos atliktomis tą dieną, kai pinigų suma įskaitoma į Paskolos davėjo banko sąskaitą.

7.4. Paskolos davėjas nusiunčia Paskolos gavėjui Sąskaitą Paskolos gavėjo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu per 3 (tris) darbo dienas nuo Paskolos sutarties įsigaliojimo. Jei Paskolos gavėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo paskutinės dienos, kai Paskolos davėjui reikėjo išsiųsti Sąskaitą, nesikreipė į Paskolos davėją raštišku prašymu pateikti Sąskaitą, laikoma, kad Paskolos gavėjas ją gavo.

7.5. Paskolos gavėjas patvirtina, jog jam yra suprantama, kad prievolė gražinti Paskolą bei sumokėti mokesčius nepriklauso nuo sąskaitos apmokėjimui pateikimo. Sąskaita apmokėjimui yra galiojanti ir be Paskolos davėjo parašo bei pateikta elektroniniu būdu. Sąskaita apmokėjimui skirta išimtinai informacijai suteikti. Sąskaitos apmokėjimui nepateikimas neatleidžia Paskolos gavėjo nuo Paskolos sutartinių prievolių vykdymo.

7.6. Visus iš Paskolos sutarties kylančius mokėjimus Paskolos gavėjas atlieka, pervesdamas juos į Paskolos davėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Jeigu Paskolos termino paskutinė diena yra poilsio ar švenčių diena, Paskolos termino paskutinė diena laikoma pirmoji po jos einanti darbo diena.

7.7. Paskolos sutartyje nustatyta Paskolos gavėjo mokėjimo prievolė yra įvykdyta tuo momentu, kai mokėjimų suma yra įskaitoma Paskolos davėjo banko atsiskaitomojoje sąskaitoje.

7.8. Paskolos gavėjas, atlikdamas bet kokį mokėjimą, remiantis Paskolos sutartimi, privalo nurodyti šiuos rekvizitus: mokėtojo (Paskolos gavėjo) vardą, pavardę, asmens kodą, Paskolos davėjo pavadinimą, įmonės registracijos kodą, Paskolos davėjo sąskaitą ir apmokamos Sąskaitos numerį. Kai mokėjimą už Paskolos gavėją atlieka kitas asmuo, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyti šie duomenys: Paskolos gavėjo vardas, pavardė ir asmens kodas bei apmokamos sąskaitos numeris.

7.9. Paskolos davėjui gavus iš Paskolos gavėjo mokėjimą, kuriame nenurodytas bent vienas Paskolos sutarties 7.8 punkte numatytas rekvizitas, mokėjimas laikomas neidentifikuotu ir nepripažįstamas gautu iki kol nebus nustatyti visi Paskolos sutarties 7.8 punkte numatyti rekvizitai. Tokiu atveju Paskolos davėjas turi teisę taikyti Paskolos gavėjui Paskolos sutarties netesybas, remiantis Paskolos sutartimi.

7.10. Paskolos gavėjas supranta ir sutinka, jog Paskolos davėjas įskaitytų jo atliktus mokėjimus, kuriais dengiami Paskolos davėjo reikalavimai Paskolos gavėjui tokia tvarka: pirmąją eile yra įskaitomas Paskolos termino pratęsimo komisijos mokestis, antrąja eile yra įskaitoma Paskolos suteikimo komisija, trečiąją eile yra įskaitomos Paskolos sutarties nevykdymo netesybos ir kiti Paskolos davėjo patirti nuostoliai, kylantys iš Paskolos sutarties pažeidimo, ketvirtąja eile yra įskaitomos įmokos, skiriamos Paskolai grąžinti.

7.11. Paskolos gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti Paskolą nepasibaigus Sutarties sąlygose nustatytam Paskolos terminui. Jei Paskolos gavėjas sumoka Paskolą anksčiau nustatyto Paskolos termino pabaigos, Paskolos gavėjas turi teisę į paskolos suteikimo komisijos kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio paskolos sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Paskolos grąžinimo dienos, Paskolos suteikimo komisijos dalis.

8. Paskolos termino pratęsimas.

8.1. Paskolos terminą galima pratęsti. Paskolos gavėjas tai gali daryti neribotą kartų skaičių.

8.2. Paskolos terminą galima pratęsti Paskolos gavėjui sumokėjus Paskolos pratęsimo mokestį, nurodytą Paskolos davėjo internetiniame tinklalapyje, pervedant jį į Paskolos davėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Paskolos gavėjas Paskolos termino pratęsimo mokesčio pervedime privalo nurodyti, kad mokėjimo paskirtis yra „sutarties nr.xxx pratęsimas”. Gavęs Paskolos pratęsimo mokestį, Paskolos davėjas siunčia Paskolos gavėjui pranešimą apie Paskolos termino pratęsimą arba atsisakymą pratęsti terminą į Paskolos gavėjo registracijos momentu nurodytą mobiliojo telefono numerį. Paskolos davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti Paskolos terminą. Paskolos davėjas neprivalo pagrįsti jo atsisakymo pratęsti terminą.

8.3. Sumokant pratęsimo įmoką, Paskolos grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo nustatytos paskutinės Paskolos grąžinimo dienos.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Jei Paskolos gavėjas pradelsia Bendrųjų sąlygų 7.2 punkte nustatytą Paskolos ir Paskolos palūkanų grąžinimo terminą, Paskolos gavėjas moka Paskolos davėjui 0,05% dydžio netesybas nuo bendros negrąžintos sumos už kiekvieną Paskolos grąžinimo termino pradelsimo dieną. Minėtas terminas pasibaigia tą dieną, kai Paskolos gavėjas grąžina Paskolos davėjui visą skolos sumą visa apimtimi. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Paskolos gavėjo nuo įsipareigojimų vykdymo.

9.2. Paskolos gavėjas atlygina Paskolos davėjui visas išlaidas ir patirtus nuostolius, kuriuos patyrė Paskolos davėjas, jei Paskolos gavėjas Paskolos davėjui pateikė neteisingą informaciją.

9.3. Norėdamas paskatinti Paskolos gavėją vykdyti įsipareigojimus, Paskolos davėjas turi teisę Paskolos gavėjui siųsti pranešimus ir priminimus Paskolos paraiškoje nurodytu Paskolos gavėjo mobiliojo telefono numeriu ir elektroniniu adresu. Paskolos davėjas neatsako, jei dėl pirmiau minėtų veiksmų informacija apie Paskolos gavėjo įsipareigojimus Paskolos davėjui tampa žinoma tretiesiems asmenims.

9.4. Paskolos davėjas turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo ar kitą įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant arba išieškant Paskolos gavėjo įsiskolinimą (Paskolą, jos dalį, Palūkanas, jų dalį, Nuostolius ir kitas pagal Paskolos sutartį mokėtinas sumas), o Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti šių įmonių administravimo mokestį, kuris yra nurodomas Paskolos gavėjui siunčiamame laiške;

9.4.1. Paskolos gavėjas sutinka, jog jam neįvykdžius finansinių prievolių, Paskolos davėjas, veikdamas įstatymų numatyta tvarka, turi teisę kreiptis į Trečiuosius asmenis tokius, kaip UAB "Creditreform Lietuva” (įmonės kodas 122282731, adresas A. Jakšto g. 9-225, LT-01105, Vilnius, registruota Tilto g. 21-2, Vilnius) ir teikti Jiems tokią informaciją apie Paskolos gavėją: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamasis adresas, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Paskolos suma, Paskolos sutarties mokestis, delspinigių ir netesybų dydžius, įsiskolinimo susidarymo laikotarpis bei Paskolos sutarties, sudarytos su Skolininku, data bei numeris.

9.5. Jeigu Paskolos davėjas išsiunčia Paskolos gavėjui paprastą ar registruotą laišką, kuriame primenama apie Paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų uždelsimą, Paskolos davėjas taip pat turi teisę pareikalauti atlyginti išlaidas už laiško paruošimą ir išsiuntimą ne didesnes kaip 35 Lt su PVM už laišką. Paskolos davėjas turi teisę išsiųsti ne daugiau kaip tris tokius laiškus.

9.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar iš dalies Bendrosiose sąlygose nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei šis nevykdymas įvyko dėl nenugalimos jėgos (toliau tekste – Force Majeure) aplinkybių atsiradimo. Ši Force Majeure – tai įvykiai, kurie nėra Šalių kontroliuojami ir kurių Šalys, sudarydamos Sutartį, negalėjo numatyti: gamtos katastrofos, vandens potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimai ir kitos stichinės nelaimės, taip pat karas ir bet kuris karo veiksmas. Force Majeure nelaikomos vieši valdžios subjektų išleisti teisės aktai. Šalis gali remtis Force Majeure aplinkybėmis tik ir vien tik tuo atveju, jei ji įvykdė visus nuo jos priklausančius veiksmus, kad įvykdytų savo Bendrosiose sąlygose numatytus įsipareigojimus. Pašalinus Force Majeure aplinkybes, Šalis privalo nedelsiant toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

10. Atsisakymo teisė

10.1. Paskolos gavėjas turi teisę vienašališkai, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Paskolos sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Paskolos gavėjas gavo Paskolos sutarties nuostatas ir sąlygas bei standartinės informacijos apie Paskolą formą, jei ta diena yra vėlesnė už Paskolos sutarties sudarymo dieną, pranešdamas Paskolos davėjui apie Paskolos sutarties atsisakymą.

10.2. Paskolos gavėjas pareiškime raštu dėl vienašališko Sutarties atsisakymo nurodo:

10.2.1. Paskolos gavėjo vardą, pavardę, asmens kodą;

10.2.2. pranešimą dėl Sutarties atsisakymo ir išankstinį Paskolos grąžinimą;

10.2.3. pareiškimo sudarymo vietą ir laiką;

10.2.4. savo parašą.

10.3. Jei Paskolos gavėjas pasinaudoja Bendrųjų sąlygų 10.1. punkte nurodyta atsisakymo teise, Paskolos gavėjas grąžina Paskolą Paskolos davėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai Paskolos gavėjas nusiunčia Paskolos davėjui pareiškimą raštu dėl vienašališko Sutarties atsisakymo, o taip pat sumoka Paskolos davėjui palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėta Paskola, iki Paskolos grąžinimo dienos. Paskolos sutarties atsisakymo atveju Paskolos davėjas neturi teisės iš Paskolos gavėjo gauti jokios kitos kompensacijos.

11. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

11.1. Paskolos davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

11.2. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas gautų (sutikrintų) ir tvarkytų (surinktų, laikytų, saugotų, registruotų, įvestų, pristatytų, perduotų, persiųstų, vertintų) tokius Paskolos gavėjo duomenis:

11.2.1. Duomenis, kuriuos asmuo pats įveda registracijos paraiškoje: asmens kodas, mobilusis telefonas, elektroninio pašto adresas, informacija, ar asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas sutampa su deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jeigu nesutampa, - faktinės gyvenamosios vietos adresas;

11.2.2. Duomenis, kurie nurodyti asmens tarpbankiniame mokėjime, patvirtinančiame registraciją: mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas, mokėjimo data, mokėtojo sąskaita, bankas, suma ir valiuta.

11.3. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas gautų (sutikrintų) tokius Paskolos gavėjo duomenis:

11.3.1 Iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmens mokumo vertinimo, tapatybės nustatymo, duomenų teisingumo patikrinimo tikslais: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ar apskaityta gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos deklaravimo data, dokumento numeris (paso, asmens tapatybės kortelės, ar kito dokumento, pagal kurį ieškoma, numeris), šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius;

11.3.2. Mokumui įvertinti ir įsiskolinimams valdyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos: informacija apie gaunamas draudžiamąsias pajamas, darbovietę, vertimąsi ūkine ir individualia veikla, gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas ir kitus su šiais duomenimis susijusius duomenis;

11.3.3. Mokumui įvertinti, įsiskolinimams valdyti, finansinių įsipareigojimų priežiūrai ir patikrai iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163, adresas: Švitrigailos 11M, Vilnius) ar (ir) kitų duomenų bazių: vardas, pavardė, paraiškų duomenys, pageidaujami finansiniai įsipareigojimai, kontrahentas, įsipareigojimų rūšis, kredito reitingas, įsipareigojimo suma (limitas), palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, skolos ir vėlavimo terminai, kiti duomenys apie įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

11.4. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas įrašytų Šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Paskolos sutarties sudarymo faktui ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

11.5. Registracijos metu Paskolos gavėjas Registracijos formoje atitinkamoje vietoje turi uždėti varnelę, kuria patvirtina, kad perskaitė, susipažino su Paskolos sutarties sąlygomis bei su Sutikimo tvarkyti asmens duomenis sąlygomis ir tvarka ir sutinka dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo nurodytais tikslais išvardintose įmonėse, įstaigose ar institucijose. Toks Paskolos davėjo sutikimas dėl jo duomenų naudojimo ir tvarkymo yra prilyginimas jo sutikimui raštu.

11.6. Paskolos davėjas gavęs paraišką dėl Paskolos suteikimo sutikrina Paskolos gavėjo duomenis su banko duomenimis, kuriuos jis gavo Paskolos davėjui užsiregistravus Paskolos davėjo internetiniame tinklapyje ir Paskolos gavėjui atlikus Registracijos mokesčio pavedimą.

11.7. Paskolos davėjas gavęs paraišką dėl Paskolos suteikimo taip pat patikrina Paskolos gavėjo pateiktų duomenų atitikimą duomenims, gautiems iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ar apskaityta gyvenamoji vieta, dokumento numeris (paso, asmens tapatybės kortelės, ar kito dokumento, pagal kurį ieškoma, numeris).

11.8. Paskolos davėjas tvarko Paskolos gavėjo asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia norint pasiekti Paskolos sutarties tikslus. Paskolos gavėjo asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų. Duomenys apie suteiktas paslaugas, jų vykdymą ir tinkamą įvykdymą saugomi nuo įsipareigojimų įvykdymo dienos, jeigu įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai nenumato kitaip. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui asmens duomenys yra sunaikinami.

11.9. Paskolos gavėjas atsako už neteisingą duomenų pateikimą arba kito asmens duomenų pateikimą, kurių pateikti jis neturėjo teisės, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.10. Šie duomenys teikiami tik teisėtą interesą turintiems aukščiau nurodytiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka. Paskolos davėjas turi teisę teikti Paskolos gavėjo duomenis apie Paskolos gavėją ir jo skolą, jei Paskolos davėjas siuntė priminimą Paskolos gavėjui apie jo skolą ir jei skola nebuvo sumokėta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir Paskolos gavėjas pagrįstai neginčijo skolos.

11.11. Paskolos gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

11.11.1. Pateikdamas Paskolos davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Paskolos davėjas teikia Paskolos gavėjui kartą per kalendorinius metus.

11.11.2. Pateikdamas Paskolos davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Paskolos gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Paskolos gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Paskolos davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Paskolos gavėjo prašymus tinkamas Paskolos sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Paskolos gavėją, Paskolos davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį.

11.11.3. Turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pildant registracijos anketą, nuimant varnelę nuo sakinio „Sutinku gauti naujienas iš SohoCredit.lt“ arba atliekant šį veiksmą bet kuriuo kitu metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje www.sohocredit.lt.

11.11.4. Pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba Trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

12. Kitos sąlygos

12.1. Paskolos sutartis sudaryta elektronine forma. Paskolos davėjas po Paskolos gavėjo raštiško pareikalavimo nusiunčia ją Paskolos gavėjo nurodytu deklaruotu ir/ar faktiniu gyvenamosios vietos adresu. Tokiu būdu nusiųstas Paskolos sutarties egzempliorius neprivalo būti pasirašytas Paskolos davėjo.

12.2. Sutartis kartu su Paskolos gavėjo asmens duomenimis šifruojama kodo MD5 pagalba, ko pasekoje Paskolos gavėjas gauna unikalų ID numerį, kuriuo jis patvirtina savo įsipareigojimus.

12.3. Sutarties galiojimo metu Šalys susisiekia raštu, siųsdamos pranešimus paštu, faksu ar el. paštu.

12.4. Visi Šalių pranešimai įforminami raštu lietuvių kalba ir nusiunčiami kitai Šaliai paštu, faksu ar el. paštu, adresu, kurie nurodyti Bendrosiose sąlygose ar Paskolos gavėjo registracijos paraiškoje.

12.5. Visi Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik po jų abišalio pasirašymo ir įforminimo raštu.

12.6. Nesutarimus ir ginčus, kylančius vykdant Sutartį, visų pirma Šalys sprendžia derybų keliu. Jei Šalys negali išspręsti ginčo derybų keliu, tai bet kuris ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, atsiradęs dėl Paskolos sutarties, susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu, negaliojimu, bus išspręstas teisme Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka.

12.7. Jeigu Paskolos davėjo atsakymas į Paskolos gavėjo prašymą netenkina Paskolos gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, Paskolos gavėjas per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo Paskolos davėjui dienos turi teisę kreiptis su prašymu į Valstybinę Vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, Vilnius) Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo nustatyta tvarka.

Sutartis patvirtinta 2011 metų balandžio 4 d

Phone

Klientų aptarnavimo telefonas

+370 52006000

E-mail

El. paštas:
info@lt.sohocredit.com

Naujas klientas
Esamiems klientams
Kokią sumą norite pasiskolintiIki 500 € *
Paskolos terminas: 30 dienų
Kredito grąžinimo termino atidėjimas:
Palūkanos:
0 € /
Lt
Kreditas:
750.00 € /
Lt
Terminas:
30 dienų
750.00 € /
Lt
Gauti kreditą
Pratęsimo mokestis:
30 dienų:
66 € /
Lt
Clock

Pervedimai atliekami kiekvieną:

  • darbo dieną
    nuo 8.00 iki 17.00
  • savaitgaliais
    nedirbame
Time

Kreditas per 10 minučių - be jokio užstato ar laidavimo

Pinigų pervedimai klientams, turintiems einamąsias sąskaitas šiuose bankuose:

  • Swedbank
  • SEB bankas
  • AB DNB bankas
  • Danske bankas

atliekami per keletą minučių.